Giriş


Açıklama: Sâ': Bir ölçek birimi olup, genel kabule göre şer'î dirheme göre 2,751 kg., örfî dirheme göre ise 3,333 kg. eder. Müd: 687 gramlık bir ölçektir (İki rıtıl (382,5 gr.; Iraklılara göre).

    Öneri Formu
205144 ST1/248 İbn Sa'd, Tabakat, I, 248


Açıklama: Aşura, hicrî aylardan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç Âşûrâ orucu olup, bu orucu Medine'deki Yahudiler de tutarlardı. Hicretten sonra orucu farz kılan ayetler nazil olunca Âşurâ orucu müminlerin tercihine bırakıldı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra, Hz. Peygamber Müslümanlara, sadece Âşûrâ günü oruç tutup bayram yapan Yahudilere benzememek için Muharrem'in dokuzuncu veya on birinci günlerini de ekleyerek, en az iki gün oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I. 240).

    Öneri Formu


    Öneri Formu
185644 DK002407 Darekutni, Sünen, II, 211


    Öneri Formu
144080 BS007317 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 141


    Öneri Formu


Açıklama: Dördüncü ravi "racül" değil, Huyey b. Hêni' b. Nâdir (Ebu Kabîl) el-Muâfirî olmalıdır. Üçüncü tabakadan, yani Tabiîn'in orta tabakasından; sadûk ancak vehmi olan ve Burullus'ta 28'de vefat eden Tirmizî ve Neseî'nin ravilerindendir. (İbn Hacer, Takrib, s. 185)

    Öneri Formu
188155 MK13741 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XIII-XIV, 27


Açıklama: Ramazan orucu, gerekli şartları taşıyan bütün Müslümanların yapması gereken ibadet olup, bu farz ibadette bile hasta olanlara, sağlıklarına kavuştuklarında ve yolcu olanlara da, yurtlarına dönünce kaza etmek üzere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (2/Bakara, 183-184) Hadiste sözü edilen oruç ise nafile oruçtur. Buna göre kişinin gücüne nisbetinde yolculukta da oruç tutabileceği yani yasak olmadığı anlaşılır. Ancak başka bir sahih hadisinde Hz. Peygamber "Seferde oruç tutmak iyilik değildir." (Buharî, Savm, 36; Müslim, Sıyam, 92) buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, hadisin manasını "cihat seferinden" daha genel anlamda alarak, yolcu olan kişinin zorlanacaksa oruç tutmamasının daha iyi olduğu söylenebilir.

    Öneri Formu


    Öneri Formu
101245 MŞ009211 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Sıyâm, 26


    Öneri Formu
134394 TM000413 Tayâlisî, Müsned, I, 214


    Öneri Formu
204338 İF4/220 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, IV, 220