Giriş

Bize Muhammed b. Yunus en-Nesai, ona Abdullah b. ez-Zübeyr, ona Muhammed b. İdris, ona amcası Muhammed b. Ali, ona İbnu's-Saib, ona Nafi b. Uceyr, ona da Rükane b. Abd Yezid, Hz. Peygamber'den rivayet etti.


    Öneri Formu
13155 D002207 Ebu Davud, Talak, 13, 14


Açıklama: Metindeki 'hased'in 'gıpta' anlamında olduğuna dair bk. Fethü'l-Bâri, Dârü'l-Ma'rife, I, 167.

    Öneri Formu
1351 B000073 Buhari, İlim, 15


Açıklama: Kültürümüzde Hadisler projesini ilgilendiren kısım: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ

    Öneri Formu
3977 B000554 Buhari, Mevakıtu's-Salat, 16


    Öneri Formu
18828 D003028 Ebu Davud, Harac, Fey' ve 'İmare, 26, 27


    Öneri Formu
273868 D003028-2 Ebu Davud, Harac, Fey' ve 'İmare, 26, 27


    Öneri Formu
42490 DM001889 Darimi, Menasik, 32

Bize Ali b. Abdullah (b. Cafer b. Necî), ona Süfyan (b. Uyeyne), ona Amr (b. Dinar), ona da Ebu Abbas (Saib b. Ferruh el-Mekkî) eş-Şair el-A'mâ, Abdullah b. Ömer’in şöyle anlattığını rivayet etti: Rasulullah (sav) Taif şehrini muhasara edip de fethetmeye muvaffak olamayınca, ashâbına “İnşallah (yarın Medine’ye) döneceğiz” dedi. Bu durum ashâbın ağırına gitti. “Nasıl yani, Taif'i fethetmeden mi gideceğiz?” dediler. –Ravi Süfyan bir rivayette burayı "fethetmeden mi döneceğiz? dediler", şeklinde aktarmıştır.- Bunun üzerine Peygamber (sav) “Öyleyse yarın sabah harbe hazır olun!” buyurdu. Ertesi sabah savaşa giriştiler ama birçoğu yaralandılar. Bu gelişme üzerine Peygamber (sav) yeniden "İnşallah yarın döneceğiz" buyurdu. (Bu sefer) Peygamber’in (sav) kararı hepsinin hoşuna gitti. Rasulullah (sav) da (böyle hızlı fikir değiştirmelerine) güldü. Ravi Süfyan bir rivayette "güldü" yerine "gülümsedi" ifadesini kullanmıştır. Buharî’nin nakline göre Humeydî şöyle demiştir: Bize Süfyan bu rivayetin tamamını ihbâr tabirleri kullanarak (yani "an" terimini kullanmaksızın) rivayet etti.


    Öneri Formu
276925 B004325-2 Buhari, Megâzî, 57


    Öneri Formu
2953 B000395 Buhari, Salat, 30


    Öneri Formu
2954 B000396 Buhari, Salat, 30


    Öneri Formu
19692 D003066 Ebu Davud, Harac, Fey' ve 'İmare, 34, 36