Giriş


    Öneri Formu
30144 İM003606 İbn Mâce, Libâs, 24


    Öneri Formu
140296 BS003520 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 359


    Öneri Formu
147211 BS010428 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, V, 418

Bize Muhammed b. Abdülmelik b. Mervan, ona Ebu Numan, ona Hammad b. Zeyd, ona Eyyüb, ona da pek çok kişinin, Tâvûs'tan naklettiğine göre İbn Abbas'a (ra) çok soru soran Ebû's-Sahbâ adında bir adam İbn Abbas'a şöyle dedi: "Rasulullah (sav) ile Hz. Ebu Bekir (ra) döneminde ve Hz. Ömer (ra) döneminin ilk yıllarında, bir adam henüz ilişkide bulunmadan karısını bir defada üç talakla boşadığında, bunun bir talak sayıldığını bilmiyor musun? İbn Abbas (ra) da evet, Rasulullah (sav) ile Hz. Ebu Bekir (ra) devrinde ve Hz. Ömer (ra) döneminin ilk yıllarında, bir adam henüz ilişkide bulunmadığı karısını bir defada üç talakla boşayacak olsa, bunu bir talak sayıyorlardı. Fakat Hz. Ömer halkın bunu sıklıkla yapıp (itiyat haline getirdiklerini) görünce onların aleyhine olmak üzere (birden verilen üç talakın) üçünü de geçerli kıldı dedi."


    Öneri Formu
13127 D002199 Ebu Davud, Talak, 9, 10


    Öneri Formu
139829 BS003063 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 236


    Öneri Formu
140138 BS003366 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 318


    Öneri Formu
183067 DK000111 Darekutni, Sünen, I, 45


    Öneri Formu
183567 DK000590 Darekutni, Sünen, I, 157


    Öneri Formu
184050 DK000886 Darekutni, Sünen, I, 229


    Öneri Formu
197176 BMS000050 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, I, 153