Giriş


Açıklama: Bazı müfessirler “yaratmada dilediğini artırır” ayetindeki artırmanın Cebrâil ve Mikâil’in (aleyhisselâm) kanatları sayısında bir artırma olabileceği gibi [el-Ferrâ, Me’âni’l-Kur’ân, II, 366], dilediği bütün yarattıklarında ve yarattıklarının saç, ses, şekil ve ruh güzelliği gibi herhangi bir unsur veya özelliğinde olabileceğini, çünkü yaratma da, emir de, kudret de saltanat da O'na ait olduğunu ifade etmişlerdir. [et-Tâberî, Câmiu’l-Beyân, XX, 436; es-Semerkandî, Bahru’l-ulûm, III, 99; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, X, 3170; es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân an Tefsîri’l-Kur’ân, VIII, 98]

    Öneri Formu
158406 BS21659 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 387.


    Öneri Formu
165694 EM000993 Buhari, Edebü'l-Müfred, 453


    Öneri Formu
165701 EM001000 Buhari, Edebü'l-Müfred, 457


    Öneri Formu
143701 BS006940 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 35


    Öneri Formu
151627 BS14638 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 411


    Öneri Formu
155977 BS018754 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX ,339


    Öneri Formu
38703 DM000628 Darimi, Mukaddime, 51


    Öneri Formu
45547 DM002746 Darimi, İsti'zan, 68


    Öneri Formu
139561 BS002825 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 167


    Öneri Formu
183776 MK13891 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XIII-XIV, 70