Giriş

Bize Bişr b. Muhammed, ona Abdullah, ona Muhammed b. Abdurrahman, ona Muhammed b. Fulan b. Talha, ona Ebu Bekir b. Hazm, ona da Nebi'nin (sav) ashabından bir adam, (sevgiye dair soruna karşılık) 'Rasulullah'ın şu sözü sana yeter' diyerek rivayet etti: "Sevgi tevarüs eder."


Açıklama: Anne-babanın muhabbet duyduğuna çocukları da muhabbet duyar. Tıpkı malın evlada geçmesi gibi sevgi ve sevilen şeyler de intikal eder.

    Öneri Formu
163296 EM000043 Buhari, Edebü'l-Müfred, 22

Bize Bişr b. Muhammed, ona Abdullah, ona Yunusi ona ez-Zühri, ona da Enes b. Malik şöyle rivayet etmiştir: Müslümanlar Pazartesi günü sabah namazında bulunurken Ebu Bekir (ra) de onlara namaz kıldırdığı sırada ansızın Nebi (sav), Aişe'nin (r.anha) hücresinin perdesini açıp onlara baktığını fark ettiler. (Rasulullah) onların (namaz için) saf olmuş hallerine baktı. Gülercesine tebessüm etti. Ebu Bekir (ra) topukları üzerine gerisin geri gitti ve Rasulullah'ın (sav) namaza çıkmak istediğini sandı. Müslümanlar da Nebi'yi (sav) gördükleri zaman onun bu haline sevindikleri için az kalsın namazlarını bozacaklardı. (Rasulullah) Eliyle tamamlayın diye işaret buyurdu, sonra hücreye girip perdeyi indirdi ve o gün vefat etti.


    Öneri Formu
9331 B001205 Buhari, el-Amelu fi's-Salat, 6


Açıklama: Rivayetlerdeki مرقة ifadesinden et pişirilerek yapılan çorba (haşlama) olduğu anlaşılmaktadır.

    Öneri Formu
163524 EM000113 Buhari, Edebü'l-Müfred, 62


    Öneri Formu
163521 EM000110 Buhari, Edebü'l-Müfred, 59


    Öneri Formu
164079 EM000267 Buhari, Edebü'l-Müfred, 133

Bize Bişr b. Muhammed, ona Abdullah, ona Yunus, ona Zührî, ona Sâlim b. Abdullah, ona da İbn Ömer'İn (r.anhuma) rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Hepiniz çobansınız" Leys'in ek olarak verdiği (isnad bilgisine göre) Yunus şöyle demiştir: Ben Vâdi'l-Kurâ'da İbn Şihâb'ın yanındayken, Eyle Valisi Ruzeyk b. Hukeym, İbn Şihâb'a bir mektup yazarak "cuma namazını kıldırtayım mı?" diye sordu. O sırada Ruzeyk'in, valilik yaptığı yerde Sudanlı ve başka yerlerden işçiler vardı. İbn Şihâb, Ruzeyk'a cuma namazı kıldırmasını emreden bir mektup yazdı ve ona, Sâlim'in Abdullah b. Ömer'den, onun da Hz. Peygamber'den (sav) rivayet ettiği şu hadisi aktardı: "Hepiniz çobansınız ve elinizin altındaki kişilerden sorumlusunuz. Devlet adamı da bir çobandır, halkından sorumludur, erkek, ailesinin çobanıdır ve ailesinden sorumludur, kadın, kocasının evinde bir çobandır ve ailesinden sorumludur, Hizmetçi, efendisinin parasının çobanıdır ve onun tasarrufundan sorumludur" Ravi der ki: Zannediyorum Hz. Peygamber şunu da söyledi. "Evlat, babasının parasının çobanıdır ve yaptığı harcamadan sorumludur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz yaptığınız çobanlıktan hesaba çekileceksiniz."


    Öneri Formu
5707 B000893 Buhari, Cuma, 11

Bize Abdân, ona Abdullah, ona Yunus, ona ez-Zührî; (T) Bize Bişr b. Muhammed, ona Abdullah, ona Yunus ve Ma'mer, onlara Zührî, ona Ubeydullah b. Abdullah, ona da İbn Abbas şöyle rivayet etmiştir: "Rasulullah (sav), insanların en cömerdiydi. En cömert olduğu zaman ise ramazan ayında Cebrail ile buluştuğu zamandı. Cebrail Ramazan'da her gece Peygamber'le buluşur ve onunla Kur'ân'ı müzâkere ederdi. İşte bundan dolayı Rasulullah (sav) hayır dağıtmakta, kesintisiz esen rüzgardan daha cömertti."


    Öneri Formu
278003 B000006-2 Buhari, Bedü'l-vahy, 1


    Öneri Formu
164421 EM000412 Buhari, Edebü'l-Müfred, 192


    Öneri Formu


    Öneri Formu
163430 EM000087 Buhari, Edebü'l-Müfred, 47