Giriş


Açıklama: Sâ': Bir ölçek birimi olup, genel kabule göre şer'î dirheme göre 2,751 kg., örfî dirheme göre ise 3,333 kg. eder. Müd: 687 gramlık bir ölçektir (İki rıtıl (382,5 gr.; Iraklılara göre).

    Öneri Formu
205144 ST1/248 İbn Sa'd, Tabakat, I, 248


    Öneri Formu
144217 BS007456 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 194


Açıklama: Açıklama için 144737 nolu hadise bakılabilir.

    Öneri Formu
144732 BS007975 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 335


Açıklama: Abdullah b. Ömer’in (r. anhüma) kıraati Nâfi’, İbn Âmir ve Ebû Ca’fer kıraatlerinde vardır. Meşhur kıraate göre her orucun ayrı ayrı fidyesi, bu okunuşa göre tutulamayan oruçlarının tamamının fidyesi anlaşılır. Bir fakiri doyuracak yemek ise dinen sa’ denilen ölçek ile buğdaydan yarım ölçek; arpa, hurma, kuru üzüm gibi yiyeceklerden ise yarım ölçektir. Buna göre bir fakirin dinen sabah akşam doyabileceği asgarî miktar …. gramdır. Fidye ise, bir şeyin yerine sayılmak üzere verilen bedeldir. Ayetin bir muhayyerlik ifade ettiğini düşünen Abdullah b. Ömer ve bazı alimler bundan sonra gelen ayetteki “Kim bu aya yetişirse oruç tutsun..” emriyle bu muhayyerliğin mensuh olduğunu, yani muhayyerlik hükmünün kaldırıldığını beyan etmişlerdir. Ancak her iki halde de ayetin hasta ve yolcu siyakında mazereti olanlar için ruhsat olduğunda şüphe yoktur. Ancak fidye vermek bir mazeret sebebiyle eda ve kazaya imkânı kâbil bulunmadığı takdirde kaza ve kısmen de eda manasında meşru kılınmıştır. Dolayısıyla “oruç tutmakta zorlananlar…” sürekli mazereti olanlar demek olur ki, bunda nesh yoktur. (Elmalı’lı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, I. 631-632. Konu hakkındaki geniş bilgi ve anlayışlar için bkz. Aynı eser, 632-640). Sürekli mazereti olanlar ise hastalığı sürekli olup iyileşmesi mevcut bilgilere göre mümkün olmadığı düşünülen hastalar, pir-i fâniler gibi olanlar demektir.

    Öneri Formu
144733 BS007976 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 335


    Öneri Formu


    Öneri Formu
152492 BS15442 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 646


    Öneri Formu
152431 BS15387 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 625


    Öneri Formu
152466 BS15416 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 635


    Öneri Formu


    Öneri Formu