Giriş


    Öneri Formu
165678 EM000978 Buhari, Edebü'l-Müfred, 447


    Öneri Formu
166285 EM001182 Buhari, Edebü'l-Müfred, 562


Açıklama: Hadîs-i Şerifin iki yönü vardır. Biri edeble ilgili, diğeri de ibadetle ilgilidir. Edeble ilgili kısım: İnsan misafirine çeşitli ikramlarda bulunur. İlk ziyarette misafirin ra­hatça oturmasın) sağlamak maksadı ile ona minder, yastık gibi şeyler tah­sis edilir. 8u bir nezaket ve terbiye ifadesidir. Misafirin bunlardan herhangi biri üzerine oturmaması veya yaslanmaması da bîr tevazu eseridir Pey­gamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) "\t\ burada minder üzerine oturmaytşı, minder üzerinde oturmanın caiz olmadığı İnancından değil, sadeliği tercih etmelerinden ve yüksek tevazu ahlâkına sahip bulunmalanndandı. İslâm'da her şey bir ölçüye bağlıdır, ibâdetler dahi bir ölçü ve itidal üzere yapıldığı zaman onların kıymetleri çoğalır. Devamlı surette her--gün oruç tutmak veya gece gündüz namaz kılmak tarzında edilen ibâdet mak­bul olmaz. İnsanın cemiyet içinde çeşitli vazifeleri vardır; Nefsine karşı, ailesine karsı ve çevresine karşı... Dinin emrettiği şekilde bu vazifeleri ye­rine getirmek de bir ibâdet sayılır. Üstelik bir İbâdetin fasılasız devamlılığı halinde onun halâvett de kalmaz. Onun İçin devamlı surette oruç tutmakta olan Abdullah îbnî Amr'ın durumu Peygamber ftt'yilAleyhi: vtSettemh haber verilince, Peygamber bizzat onun yanına gitmiş ve niha­yet yılın yansından çok oruç tutmanın caiz olmadığını ona bildirmişti. Her aydan üç, beş, yedi, dokuz, on bir ve on beş gün tutmak veya bir gün oruç tutup, bir gün iftar etmek suretiyle oruca devam etmek ve bundan ziyad.

    Öneri Formu
166279 EM001176 Buhari, Edebü'l-Müfred, 559


    Öneri Formu
1823 B000252 Buhari, Gusul, 3


    Öneri Formu
164335 EM000332 Buhari, Edebü'l-Müfred, 152


    Öneri Formu
163552 EM000133 Buhari, Edebü'l-Müfred, 75


    Öneri Formu
153943 BS16813 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,285


    Öneri Formu
164324 EM000321 Buhari, Edebü'l-Müfred, 149


    Öneri Formu
164933 EM000658 Buhari, Edebü'l-Müfred, 286


    Öneri Formu
165960 EM001136 Buhari, Edebü'l-Müfred, 533