Giriş

Bize Ebû Ali er-Rûzbârî, ona Muhammed b. Bekîr, ona Ebû Davud, ona el-Ka'nebî, ona ona Malik rivâyet etti. (T) Yine bize Ebû Abdullah el-Hâfız, ona Muhammed b. Yakub, ona Cafer b. Muhammed, ona Yahya b. Yahya, Saîd b. Ebî Saîd vasıtasıyla Ebû Seleme b. Abdurrahman gelen şu rivâyeti Malik'e okuduğunu söyledi: Rasûlullah'ın (sav) zevcesi Hz. Âişe'ye (ra) sordum: "Ramazan'da Rasûlullah (sav) geceleri nasıl namaz kılardı?" "Allah'ın Rasûlü, ne Ramazan'da ve ne de başka günlerde 11 rekâttan fazla gece namazı kılmazdı. Önce dört rekât kılardı, ama onun güzelliğini ve uzunluğunu sorma! Sonra dört rekât daha kılardı, yine onun güzelliğini ve uzunluğunu hiç sorma! Sonra üç rekât daha kılardı. Ben kendisine sordum: "Vitri kılmadan mı uyuyacaksın, ey Allah'ın Rasûlü?" dedim. "Ya Âişe, benim gözlerim uyur, ama kalbim uyumaz" buyurdu. [el-Ka'nebî'nin rivâyetini Buhârî Sahîh'inde Ka'nebî'den tahric etti. Müslim de Yahya b. Yahya'dan tahric etti.]


    Öneri Formu
150411 BS13517 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 95


    Öneri Formu
4214 M002412 Müslim, Zekat, 115


    Öneri Formu
4786 M005293 Müslim, Eşribe, 128


    Öneri Formu
138121 BS001376 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 390


    Öneri Formu
7075 M002563 Müslim, Sıyâm, 55


    Öneri Formu
36543 MU000998 Muvatta, Cihad, 17


    Öneri Formu
209186 M2412-3 Müslim, Zekat, 115