Giriş

Bize el-Abbas b. el-Fadl el-Esfâtî, ona Musa b. İsmail, ona Hişâm b. Urve, ona babası, ona Mervân, ona da Büsre bint Safvân (ra), Rasûlullah'ın (sav) şöyle söylediğini rivâyet etti: "Cinsel organına dokunanın abdest alması gerekir.


    Öneri Formu
181283 MK21103 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XXIV,201


Açıklama: Kültürümüzde Hadisler projesini ilgilendiren kısım: صلوا كما رايتموني اصلي

    Öneri Formu
39977 DM001288 Darimi, Salat, 42


    Öneri Formu
1634 M000558 Müslim, Tahâre, 18


    Öneri Formu
144080 BS007317 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 141


    Öneri Formu
159847 MK000080 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, I, 71


    Öneri Formu
183184 DK000228 Darekutni, Sünen, I, 72


    Öneri Formu
197481 BMS000355 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, I, 304


Açıklama: Hadisin isnadı ilgili eserin bir önceki rivayetine matuftur. Yani isnadı muntakı' değildir. İsnadın burada zikredilmeyen iki ravisi vardır ki onlar Abdullah b. Zeyd ve Enes b. Malik olup aşağıda raviler bölümünde verilmiştir.

    Öneri Formu
2755 M000840 Müslim, Salât, 4


    Öneri Formu
34457 B004333 Buhari, Megâzî, 57


    Öneri Formu
183622 DK000629 Darekutni, Sünen, I, 167