Giriş


Açıklama: Aşura, hicrî aylardan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç Âşûrâ orucu olup, bu orucu Medine'deki Yahudiler de tutarlardı. Hicretten sonra orucu farz kılan ayetler nazil olunca Âşurâ orucu müminlerin tercihine bırakıldı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra, Hz. Peygamber Müslümanlara, sadece Âşûrâ günü oruç tutup bayram yapan Yahudilere benzememek için Muharrem'in dokuzuncu veya on birinci günlerini de ekleyerek, en az iki gün oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I. 240).

    Öneri Formu


    Öneri Formu


    Öneri Formu
80400 MA009646 Musannef-i Abdurrezzak, V, 289


    Öneri Formu
136900 BS000036 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 38


    Öneri Formu
199328 BMS002195 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, III, 199


Açıklama: Ramazan orucu, gerekli şartları taşıyan bütün Müslümanların yapması gereken ibadet olup, bu farz ibadette bile hasta olanlara, sağlıklarına kavuştuklarında ve yolcu olanlara da, yurtlarına dönünce kaza etmek üzere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (2/Bakara, 183-184) Hadiste sözü edilen oruç ise nafile oruçtur. Buna göre kişinin gücüne nisbetinde yolculukta da oruç tutabileceği yani yasak olmadığı anlaşılır. Ancak başka bir sahih hadisinde Hz. Peygamber "Seferde oruç tutmak iyilik değildir." (Buharî, Savm, 36; Müslim, Sıyam, 92) buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, hadisin manasını "cihat seferinden" daha genel anlamda alarak, yolcu olan kişinin zorlanacaksa oruç tutmamasının daha iyi olduğu söylenebilir.

    Öneri Formu


    Öneri Formu
3622 M002155 Müslim, Cenaiz, 26


    Öneri Formu
137533 BS000807 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 238


    Öneri Formu
155842 BS018625 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX ,292


    Öneri Formu