Giriş

Bize Ali b. Abdülaziz, ona Muhammed b. Saîd el-Isbahânî, ona Ali b. Müshir, ona Hişâm b. Urve, ona da babası şöyle dedi: Bana Mervân b. el-Hakem, Büsre bint Safvân'dan naklen Rasûlullah'ın (sav) şöyle buyurduğunu rivâyet etti: "Sizden biri tenâsül uzvuna dokunduğunda abdest alsın!" Ben bunu yadırgadım. Bunun üzerine Mervân, Büsre'ye birini gönderdi, Büsre ona da Rasûlullah'dan (sav) aynı hadîsi rivâyet etti. Bu esnada ben de orada bulunuyordum.


    Öneri Formu
181274 MK21094 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XXIV,199

Bize Muhammed b. el-Hasan b. Muhammed en-Nakkaş, ona Ahmed b. el-Abbas b. Musa el-Adevî, ona İsmail b. Saîd el-Kisâî, ona Süfyan, ona Hişâm b. Urve, ona babası, ona da Büsre bint Safvân (ra), Rasûlullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu haber verdi: “Cinsel organına dokunan tekrar abdest alsın!”


    Öneri Formu
183511 DK000530 Darekutni, Sünen, I, 146

Bize Muhammed b. İsmail el-Fârisî ona Cafer b. Muhammed el-Kalânisî rivayet etti. (T) Yine bize Mısır’da Abdullah b. Muhammed b. Nâsıh, ona Muhammed b. Yezîd, ona Abdussamed, bu ikisine Süleyman b. Abdurrahman, ona İsmail b. Ayyâş, ona Hişâm b. Urve, ona babası, ona Mervân, ona da Büsre bint Safvân’ın (ra) rivayet ettiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir erkek eliyle cinsel organına temas ederse abdest alsın! Bir kadın da eliyle ön avret mahalline temas ederse abdest alsın!”


    Öneri Formu
183514 DK000533 Darekutni, Sünen, I, 146

Bize Muhammed b. Mahled, ona Hamza b. el-Abbas el-Mervezî rivayet etti. (T) Yize bize el-Hüseyin b. İsmail, ona Yahya b. Muallâ b. Mansur, bu ikisine Atîk b. Yakub, ona Abdurrahman b. Abdullah b. Ömer b. Hafs el-Ömerî, ona Hişâm b. Urve, ona babası, ona da Hz. Âişe’nin (ra) haber verdiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Eliyle avret mahalline temas ettikten sonra abdest almadan namaz kılanların vay başına geleceklere!” Hz. Âişe (ra), “- Anam babam sana feda olsun; bu durum erkekler için olmalıdır. Kadınlar için ne dersiniz?” diye sordu. “Sizden biri de eliye avret mahalline temas ederse namaz için abdest alsın!” buyurdu. Hadisin ravilerinden Abdurrahman el-Ömerî zayıftır.


    Öneri Formu
183516 DK000535 Darekutni, Sünen, I, 146

Bize Ahmed b. Abdullah b. Muhammed b. el-Vekîl, ona Ali b. Müslim, ona Muhammed b. Bekir, onaAbdülhamîd b. Cafer, ona Hişâm b. Urve, ona da babasının haber verdiğine göre Büsre bint Safvân (ra), Rasûlullah’ın (sav) şöyle söylediğini işitmiş: “Kim cinsel organına yahut husyelerine yahut cinsel organının civarına çıplak elle temas ederse böyle abdest alsın!” Bunu Abdülhamîd b. Cafer Hişâm’dan rivayet etti. Ancak o, husyeleri ve cinsel organın yan tarafları lafını zikretmekte ve bunu Büsre’nin Hz. Peygamber’en (sav) rivayet ettiği hadisin içine koymakta etmiştir. Mahfuz olan, bunun merfû olmayıp Urve’nin sözü olduğudur. Sika raviler Eyyub es-Sahtiyânî ve Hammâd b. Zeyd’den ve diğerlerinden bunu bu şekilde rivayet etmişlerdir.


    Öneri Formu
183517 DK000536 Darekutni, Sünen, I, 147


    Öneri Formu
137555 BS000828 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 245


    Öneri Formu
183518 DK000537 Darekutni, Sünen, I, 147


    Öneri Formu
183519 DK000538 Darekutni, Sünen, I, 147


    Öneri Formu
183520 DK000539 Darekutni, Sünen, I, 147


    Öneri Formu
137554 BS000827 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 245