Giriş

Bize Ebû Îd b. Ebî Amr, ona Ebû'l-Abbas Muhammed b. Yakub, ona er-Rabî' b. Süleyman, ona eş-Şafiî, ona Abdullah b. Nâfi ve İbn Ebî Füdeyk, onlara İbn Ebî Zi'b, ona Ukbe b. Abdurrahman, ona da Muhammed b. Abdurrahman b. Sevbân'ın rivayet ettiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Biriniz eliyle cinsel organına dokunursa abdest alsın!" İbn Nâfi, Muhammed b. Abdurrahman b. Sevbân'dan, o Cabir'den ve o da Rasûlullah'dan (sav) tarîkını ilave etmiştir. eş-Şâfiî dedi ki: Bu rivayeti hadis hafızlarının pek çoğundan dinledim, onlar Cabir'i zikretmeden rivayet ediyorlardı. Ebû Saîd de hadisinde ilave etmiştir. Şafiî dedi ki: Hadiste geçen "Eliyle dokunmaktan" maksat, avucunun içi ile tutmaktır. Nitekim eliyle alış-veriş yaptı denilir. Eliyle yere secde etmek ve dizlerine rukû etmek de böyledir, avucun içi ile yapılır.


    Öneri Formu
137369 BS000651 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 197


Açıklama: Hadiste geçen "ğurr" kelimesi ayın ilk hilal olarak çıkışındaki parlak haline dendiği gibi, mücerret "parlaklık" anlamına da gelir. Burada da "bîd" kelimesinin sıfatı olarak gelmiştir. "Bîd" kelimesi de kamerî aylar için, ayın en parlak olarak görüldüğü geceler için kullanılır. Hadisteki bu sıfat tamlamasını kendinden sonraki kelimeler açıkladığı için (bedel), anlamı buna göre verdik. Buharî de "Eyyâm-ı Bîd" oruçlarının ayın on üç, on dört ve on beşinci günleri olduğuna dair bir bab açmıştır. (Buharî, Savm, 60). Neseî'nin bir rivayeti hariç ilgili hadislerde de terkip "eyyâm-ı bîd" olarak rivayet edilmiştir."el-Kâha" ise, Medine'ye üç merhale mesafedeki yerin ismidir.(Aynî,Umdetü'l-Kârî, XII. 134-136, Beyrut, 2001)

    Öneri Formu


    Öneri Formu
99031 MŞ008113 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Salavât, 720


    Öneri Formu


    Öneri Formu
197315 BMS000189 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, I, 221


    Öneri Formu
43395 DM002030 Darimi, Edahi, 20


    Öneri Formu
138522 BS001788 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 499


    Öneri Formu
138521 BS001787 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 499


    Öneri Formu
166185 MK005228 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, V, 245


    Öneri Formu
185423 DK002184 Darekutni, Sünen, II, 164