Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
45 16 Yezîd Mevlâ el-Münbeis Yezîd Mevla el-Münbeis - Sika - -

Kaynak 1#

46 212 Zeyd b. Halid el-Cühenî Zeyd b. Halid Sahabî Sahabi - 78 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 907 5/274

47 E 45 Sa'd b. Ubâde el-Ensarî Sa'd b. Ubade b. Duleym b. Hârise b. Ebu Hazîme Sahabî Sahabi - 15 Medine Şam

Notlar: Akabe ehlindendir. 'Ebu Kays' ve 'Ebu Lübabe' künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /26

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3/460

Kaynak 3# Ma’rifetü’s-sahâbe, , 3/1244

Kaynak 4# Tabakâtü Halife b. Hayyât, , /166

48 0 Ebu Ubeyde Müslim b. Ebi Kerîme et-Temîmî Ebu Ubeyde Müslim b. Ebi Kerîme et-Temîmî - Mechul - -

Kaynak 1#

49 227 Ebu Şa'sâ Câbir b. Zeyd el-Ezdî Câbir b. Zeyd el-Ezdî Tabiîn Sika - 93 Basra

Notlar: İbn Abbas'ın arkadaşıdır.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3885 9/188

50 E 13987 Ebu Hureyre ed-Devsî Abdurrahman b. Sahr Sahabî Sahabi - 58 Bahreyn Medine Yemen

Biyografisi: Ebu Hureyre, Yemen'de yaşayan Devs kabilesine mensuptur. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte vefat ettiğinde 78 yaşlarında olduğu düşünüldüğünde miladi 600 civarında doğmuş olabileceği söylenebilir. Kaynaklarda adı ve babasının ismi ihtilaflıdır. Bilindiği kadarıyla doğduğunda cahiliye âdetlerine uygun adlandırıldı; fakat Hz. Peygamber onun adını Abdurrahman veya Abdullah isimlerinden birisiyle değiştirdi. Kedi yavrularına merhametle davranıp onlarla ilgilenmesi nedeniyle Ebu Hureyre (Kediciklerin babası) lakabını aldı. Kabilesindeki Müslümanlar vesilesiyle İslâm'dan haberdar oldu ve 628 yılında Müslüman olup Medine'ye hicret etti. Medine'ye ulaştığında Hz. Peygamber Hayber'in Fethi için yola çıktığını öğrenince bir müddet Medine'de dinlenip arkadaşlarıyla beraber Hayber'e gitti. Burada görüştüğü Hz. Peygamber'den oldukça etkilenerek yanından bir daha ayrılmamak üzere ondan istifade etmeye karar verdi. Ashâb günü birlik işlerle ve ticaretle meşgul olurken o hiçbir şeyi önemsemeden daha fazla öğrenme telaşıyla mescitten ayrılmadı. Kendisine verilen görevler hariç üç yıl kadar mescidin eğitim için ayrılan bölümünde kaldı. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde irtidat edenlere karşı yürütülen harekata destek verdi ve Yermük Savaşı ile Cürcân'ın fethine katıldı. Onun en bariz yönü ilimde kazandığı derinlik olduğundan Bahreyn'de namaz ve yargı işlerine bakması için görevlendirdi. İdarî alanda tecrübesi artınca Hz. Ömer onu Bahreyn valisi olarak atadı. Valilerinin gelirlerini mutad olarak inceleyen Hz. Ömer'in mal varlığı yoklamasına takıldı. Bahreyn'den döndüğünde zimmetine mal geçirdiği iddiasıyla mallarının bir kısmına el konuldu. Tedbir amaçlı malların hapsedilmesine müteakip Hz. Ömer konuyu araştırdığında Ebu Hureyre'nin ifadesinin doğru olduğunu anladı ve Bahreyn'deki yargı görevini geri vermek istedi, lakin Ebu Hureyre bunu reddetti. Hz. Osman'ı destekleyen cenahta yer aldı ve onu savunmak için kılıç kuşandı. Hz. Ali ve Muaviye arasındaki ihtilafta taraf olmadı. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Basra valisi Utbe b. Gazvan'ın kız kardeşi ile evlendi ve aile hayatını idame ettirdi. Hicri 58 veya 59 yılında Medine'de vefat etti. Geç Müslüman olmasına rağmen Hz. Peygamber'in yanında hiç ayrılmaması, ona aşırı muhabbeti, çok hadis bilmesine; dolayısıyla çok hadis rivayet etmesini sağladı. Böylelikle "Muksirun" içerisinde en fazla hadis rivayet eden kişi oldu. Aralarında sahâbe ve tâbiin bulunan üç yüzden fazla kimse ondan rivayet alarak hadisleri gelecek nesillere aktardı.

Kaynak 1# el-İsâbe fî temyizi’s-sahâbe, , 7/349

Kaynak 2# el-İstî‘âb fî maʿrifeti’l-ashâb, , 4/1768

Kaynak 3# es-Sikât, , 3/284

Kaynak 4# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 900 4/242

Kaynak 5# Kitâbü’l-Vâfî bi’l-Vefeyât, , 18/91

Kaynak 6# Tabakâtü Halife b. Hayyât, , 1/192

Kaynak 7# Üsdü’l-ğâbe fi ma’rifeti’s-sâhâbe, , 3/405

51 218 Ebu Cafer Abdullah b. Muhammed el-Cu'fî Abdullah b. Muhammed b. Abdullah Diğer Sika, Hafı… - 229 Bağdat Buhara Rey Vâsıt

Kaynak 1#

52 2175 Ebu Bekir İbn Ebu Şeybe el-Absî Abdullah b. Muhammed b. İbrahim b. Osman Diğer Sika Hafız - 235 Dımeşk Kufe Vâsıt

Notlar: Mutezile'nin etkileri silinmeye çalışıldığı dönemde kendisi de danışılan ehl-i hadis alimleri arasında yer almıştır. Kardeşi Osman'dan hadis konusunda daha bilgili olduğu ifade edilmiştir. Hanefi mezhebine karşı olmasıyla bilinirdi. İbn Sa'd, Tabakat, VI, 413; DİA, İbn Ebu Şeybe, XIX, 442-3;

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3629 8/531

53 1442 Gunder Muhammed b. Cafer el-Hüzelî Muhammed b. Cafer el-Hüzeli Tabiîn Sika - 193 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4167 9/309

54 4734 Şube b. Haccâc el-Atekî Şu'be b. Haccac b. Verd Tabiîn Sika Hafız 83 160 Basra Vâsıt

Notlar: Vasıf'ta doğmuştur. Basra'nın önde gelen hadis alimlerinden ders almıştır. Hadiste ileri gelen bir alim olması sebebiyle "emirü'l-mü'minin fi'l-hadis" olarak anılmıştır. Hadis yazmaya karşı çıkması ile bilinirdi. İbn Sa'd, Tabakat, VII, 280-81; Zehebi, Siyeru a'lâmi'n-nübela, VII, 202-28; DİA, Şube b. Haccac, XXXIX, 224-26

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4111 9/294