Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
278 41 Yusuf b. İsa ez-Zührî Yusuf b. İsa b. Dinar - Sika - 249

Kaynak 1#

279 8 Ebu Muhammed Avn b. Sellam el-Kuraşî Avn b. Sellam - Sika - 230 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3606 8/527

281 64 Yahya b. Muhammed ez-Zühlî Yahya b. Muhammed b. Yahya b. Abdullah b. Halid - Sika, hafı… - 267

Kaynak 1#

282 249 Muhammed b. Yakub eş-Şeybânî Muhammed b. Yakub b. Muhammed b. Yusuf - Sika, Hafı… 250 344 Nisabur

Notlar: Lakap: İbnü'l-Kirmanî

Kaynak 1#

285 30 Salih Cezere Salih b. Muhammed b. Amr b. Habib - Hafız, seb… - 293

Kaynak 1#

286 16 Ahmed b. Sehl el-Buharî Ahmed b. Sehl b. Hamdûye - Sika, nebi… - 327

Kaynak 1#

300 1 Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman el-Haradî Abdullah b. Abdurrahman b. Muhammed b. İbrahim - Mechûlü'l-… - 419

Notlar: Zehebi onun Nîsâbûr'lu ve hanefi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca

Kaynak 1#

301 11 Ebû Ali Hâmid b. Muhammed el-Herevî Hâmid b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Muâz - - 356

Notlar: Hatîb el-Bağdâdî sika olduğunu söylemiştir.

Kaynak 1#

302 124 Osman b. Saîd ed-Dârimî Osman b. Said b. Halid b. Said - Sika Hafız… 199 280

Notlar: Selefiyyenin önde gelen temsilcilerindendir.

Kaynak 1#

303 179 Ali b. Zeyd el-Kuraşî Ali b. Zeyd b. Abdullah b. Züheyr b. Abdullah b. Cüd'ân - Daîfu'l-ha… - 131

Notlar: Şii mezhebindendir.

Kaynak 1#