Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
1 E 3046 Ebu Muhammed Süfyan b. Uyeyne el-Hilâlî Süfyân b. Uyeyne b. Meymûn Etbau'-Tabiîn Sika, hafı… 107 198 Kufe Mekke Yemen

Biyografisi: Süfyan b. Uyeyne: Mekke'nin ileri gelen hadis alimlerinden olan Süfyan b. Uyeyne, 107/725 yılında Kufe'de doğdu. Atalarına nispeten İbn İmran b. Meynûn el-Kûfî ve Araplarla bir arada yaşaması nedeniyle de Ebu Muhammed künyesiyle tanındı. Babası Uyeyne, Emevîlerin Irak valisi Hâlid b. Abdullah el-Kasrî’nin çalışanlarından biriydi. Hâlid, Irak valiliğinden azledilince adamları dönemin yöneticileri tarafından takibe alındı. Bundan dolayı Uyeyne, ailesini yanına alarak Mekke'ye gitti ve oraya yerleşti. Arap asıllı olmayan babası burada tutunabilmek için Benî Hilâl b. Âmir b. Saʻsaʻa’dan Benî Abdullah b. Rüveybe ile anlaşarak onun mevlâsı oldu. Mekke'ye geliş tarihleri kaynaklarda yer almasa da Süfyan'ın, 116 yılında hacca gitmesi ve erken yaşta buradaki alimlerden ders alması nedeniyle on yaşına basmadan Mekke'ye gitmiş olabileceği düşünülmektedir. Babasının aksine siyasetle ilgilenmeyen Süfyan, Mekke ulemasının ve buraya ziyarete gelen ilim ehlinin sohbetlerine katılmaktan keyif alırdı. 4 yaşında Kur'an okumaya ve 7 yaşında hadis yazmaya başladı. Bir çok ünlü alimden hadis dinledi. 15 yaşında iken Abdülkerîm b. Ümeyye'nin sohbetlerine katıldı. Çok sağlam bir hafızaya sahipti. Hadisleri yazmanın yanında onları açıklama ve yorumlama yetilerine sahip olduğundan hadis ilmine ağırlık verdi. 19 ve 20 yaşlarında iken, Amr b. Dinar'dan hadis dinledi. Sonrasında Ziyad b. Alaka, el-Esved b. Kays, Ubeydullah b. Yezid, İbn Şihab ez-Zührî, Ebu İshak es-Sebi'î, Abdullah b. Dinar, Zeyd b. Eslem, Abdülmelik b. Umeyr gibi seksenden fazla alimden hadis dersleri aldı. Hocaları genel olarak Mekkeli olsa da, Irak'taki hadislere de vakıf idi. Süfyan, Hocalarından Zührî ve Amr b. Dinar'ın hadislerini en iyi bilenlerden birisiydi. 142/759 yılında otuz beş yaşında iken ders vermeye başladı. Ölünceye kadar da ders halkasını Mekke'de sürdürdü. Âlî isnad sahibi olduğundan dersleri ilgiyle takip edilir ve kimi zaman bin kişilik katılımlar olurdu. Manen hadis rivayetinde de bulunurdu. Sika ravilerden tedlis yaptığı iddia edilse de, bu iddia literatürde çok karşılık bulmamıştır. Hatta sahih hadis konusunda uzmanlardan biri kabul edilmiştir. Hadis için çok kez rihle yapan Süfyan, 150 ve 152 yıllarında Yemen’e giderek Maʻmer'in sohbetlerine katıldı. Hicaz bölgesindeki en meşhur hadis bilginleri arasında yer alan Süfyan, hadis tasnif döneminde yaşamıştır. Bu nedenle hadisleri hıfz, rivayet, açıklama ve tasnifinde büyük hizmetleri olmuştur. İmam Şafiî, onu Hicaz bölgesinin hafızasını kurtaran kişi olarak nitelendirmiş ve onun sayesinde buradaki bilginin korunduğunu ifade etmiştir. Ahmed b. Hanbel de ondan daha iyi hadis bilen bir kimseyi görmediğini söylemiştir. Süfyan b. Uyeyne'nin öğrencileri arasında çok sayıda tanınmış İslam alimi bulunmaktadır. Süfyan'ın Hadis ilmine önemli katkıları olmuştur. Hadislerin güvenilirliğini diğer bir ifade ile sıhhatini tespit edebilmek için katı bir metodoloji uygulamıştır. Ömrünü bu ilim yolunda geçiren Süfyan, Mekke şehrinde ikamet etmenin sağladığı avantajla defalarca haccetme imkanı buldu ve toplamda 79 defa haccetti. Hiç evlenmediği ve zamanla gözünün bir tanesinin görme yeteneğini kaybettiği rivayet bildirilmiştir. Vefatından bir yıl önce 197/813'te ihtilata uğradı ve son haccından dönerken 198 yılının Receb ayının ilk gününde Cumartesi günü 91 yaşında iken vefat etti ve el-Hacûn’a defnedildi. Süfyân, sika, hafız, müfessir, kârî, fakih, abid, zahid, kesretü'l-hadis ve hüccet olarak vasf edilmiştir.

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /73

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1642 6/14

Kaynak 3# Tehzîbü’l-esmâʾ ve’l-luġāt, , 1 1/224

3 E 885 Ebu Said Yahyâ b. Saîd el-Ensârî Yahyâ b. Saîd b. Kays b. Amr Etbau'-Tabiîn sika, seb… - 143 Bağdat Enbar Medine Tunus

Notlar: Medine ve Mekke'de kâdılık yapmıştır.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1239 5/423

Kaynak 2# Siyerü A'lami'n-Nübela, Cabir b. Abdullah el-Ensarî, 5/468

20 557 Ebu Hişam Abdullah b. Nümeyr el-Hemdânî Abdullah b. Nümeyr b. Abdullah b. Ebu Hayye Etbau'-Tabiîn Sika, sahi… 115 199 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3553 8/512

30 44 Bişr b. Muhammed es-Sahtiyani Bişr b. Muhammed Etbau'-Tabiîn Saduk, Mür… - 224

Kaynak 1#

31 2363 Ebu Urve Mamer b. Raşid el-Ezdî Mamer b. Râşid Etbau'-Tabiîn Sika, Sebt… 96 154 Basra Yemen

Notlar: 58 yaşında vefat etmiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2594 8/92

37 402 Ubeydullah b. Musa el-Absi Ubeydullah b. Musa b. Bazam Etbau'-Tabiîn Sika, Şii … - 213 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3575 8/518

38 59 Hanzala b. Ebu Süfyan el-Cümahi Hanzala b. Esved b. Abdurrahman b. Safvan Etbau'-Tabiîn Sika, Hücc… - 151 Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2449 8/45

42 E 940 Ebu Said Abdurrahman b. Mehdî el-Anberî Abdurrahman b. Mehdi b. Hassân b. Abdurrahman Etbau'-Tabiîn Sika, sebt… 135 198 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4173 9/310

83 277 Ebu Hasan Adem b. Ebu İyas Adem b. Abdurrahman b. Muhammed b. Şuayb Etbau'-Tabiîn Sika 132 220 Askalan Bağdat Basra Hicaz Horasan Kufe Merv Mısır Şam

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4824 9/496

88 1150 Ebu Muaviye Muhammed b. Hâzim el-A'mâ ed-Darîr Muhammed b. Hazim Etbau'-Tabiîn Sika, Müde… 113 194 Bağdat Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3547 8/511