Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
166 129 Ebu Amir Kabisa b. Ukbe es-Süvaî Kabisa b. Ukbe b. Muhammed Etbau'-Tabiîn Sika - 215

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3584 8/522

167 3446 Süfyan es-Sevrî Süfyan b. Said b. Mesruk b. Habib b. Rafi' Etbau'-Tabiîn Sika, Hafı… 97 161 Bağdat Kufe Mekke Yemen

Notlar: Bazen tedlis yapar

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3468 8/488

206 802 Ebu Abdullah Hakem b. Uteybe el-Kindî Hakem b. Uteybe Etbau'-Tabiîn Sika, Faki… - 113 Kufe

Notlar: Müdellis

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3323 8/448

235 1937 ُEbu Bekir Abdürrezzak b. Hemmam Abdürrezzak b. Hemmam b. Nafi Etbau'-Tabiîn - 211 Yemen

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2601 8/94

241 600 Ebu Abdullah Şerik b. Abdullah el-Kâdî Şerik b. Abdullah b. Haris b. Evs b. Haris Etbau'-Tabiîn Saduk, sey… 95 177 Buhara Horasan Kufe Mekke Vâsıt

Notlar: Kufe Kadısı, Muhtelit ve müdellis

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3484 8/496

262 278 Ebu Muhammed Bakiyye b. Velîd el-Kilâ'î Bakiyye b. Velîd b. Sâid b. Ka'b b. Harîz Etbau'-Tabiîn Saduk, Zay… 110 197 Bağdat Humus Şam

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4751 9/475

265 E 475 Ebu Yezid Süheyl b. Ebu Salih es-Semmân Süheyl b. Zekvan Etbau'-Tabiîn Sika - 140 Irak Medine

Notlar: İbn Hacer saduk olduğunu ve ömrünün sonlarında hafızasının bozulduğunu söylemiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1250 5/426

271 39 Ebu Avf Humeyd b. Abdurrahman er-Ruâsî Humeyd b. Abdurrahman b. Humeyd Etbau'-Tabiîn Sika - 170

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3569 8/517

274 216 Leys b. Ebu Süleym el-Kuraşi Leys b. Eymen b. Züneym Etbau'-Tabiîn Daîfu'l-ha… - 138 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3379 8/468

277 2342 Ebu Süfyan Veki' b. Cerrah er-Ruâsî Veki' b. Cerrah b. Melih b. Adî Etbau'-Tabiîn Sika, hafı… 128 197 Kufe

Notlar: Ebu Hanife ve ashabıyla yakın ilişkiler içerisindeydi ve Ebu Hanife'den hadis rivayet etmiştir. Hz. Peygamber'in öldükten sonra bedeninde birtakım değişikliklerin olduğuyla ilgili bir rivayetinden dolayı zor durumda kalmış ve Rebeze'ye yerleşmek zorunda kalmıştır. Buhari, et-Târîhu'l-kebîr, VIII, 179; DİA, Veki' b. Cerrâh, XLIII, 8-9

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3554 8/512