Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
6 E 2006 Ebu Hafs Ömer b. Hattab el-Adevî Ömer b. Hattab b. Nüfeyl b. Abdüluzza Sahabî Sahabi - 23 Medine Mekke Şam

Biyografisi: Ömer b. Hattab: Kureyş kabilesinin Adîoğullarına mensup olan Ömer b. Hattab, Hz. Peygamber'den on üç yıl kadar sonra Mekke'de dünyaya geldi. Genç yaşta deve çobanlığı yapmaya başladı. Bu esnada güreşe ve biniciliğe merak saldı. Daha sonra ticarete yöneldi ve Mekke'nin en zenginlerinden biri oldu. Yaz aylarında Şam'a ve kış aylarında Yemen'e seyahat etti. Ticaretteki başarısı, kabiliyeti ve ailesinin Mekke'deki konumu sebebiyle kabilesinin asillerinden biri sayıldı ve Daru'n-Nedve'ye dahil olarak elçilik görevini yürüttü. Başlangıçta cahiliye kültürünün etkisinde kalarak İslam dinini kabul etmediği gibi muhalifler arasında yer alsa da peygamberliğin 6. yılında Müslüman oldu. Onun İslâmiyet’e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kâbe’de toplu olarak namaz kıldılar. Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmamaya çalıştı. Aklı, feraseti ve açık sözlülüğü ile kısa sürede İslam dininde önemli bir mertebeye yerleşti. Hicret vakti yakınlarıyla birlikte Medine'ye göç etti ve Kuba'da yaşamaya başladı. Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin Fethi ve daha birçok savaşa katıldı. Okuma yazma bildiği için vahiy katipliği görevini de üstlendi. Kızı Hafsa'nın Hz. Peygamber ile yaptığı izdivaçla onun kayınpederi oldu. Hz. Peygamber'in vefatıyla Benî Saide Sakifesindeki toplantıya katılarak Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesinde etkin rol oynadı.Hz. Ebu Bekir'in vefatının ardından, 23 Ağustos 634'te, Halifeliği devraldı ve adaletiyle ün saldı. Hicri takvimin kurucusu olan Hz. Ömer döneminde, İslam Devleti'nin sınırları genişleyerek Irak, Mısır, Libya, Şam, Fars, Horasan, Doğu Anadolu ve Ermenistan'ın güneyini içine alan sahaya ulaştı. Aynı zamanda, Kudüs'ü ilk kez Müslüman yönetimi altına aldı. Böylece İslam Devleti, Sasani İmparatorluğu'nun tüm topraklarını ve Bizans İmparatorluğu'nun üçte ikisini kapsayacak şekilde genişledi. Hz. Ömer, Kur'an'ın cem edilmesinde etkin rol oynadığı gibi, halifeliği döneminde hadisleri yazıya geçirmeyi de düşündü; ancak gündemin henüz bu iş için hazır olmadığını fark ettiğinden düşüncesinden vazgeçti. Hadis konusunda oldukça titiz davrandı ve Hz. Peygamber'e isnad edilen bir söz duyduğunda doğruluğunu tespit için, rivayet eden tarafından ispatlanmasını şart koştu. Hz. Peygamber'e yalan söz isnad edilmesini engellemek için ciddi gayret sarf eden Hz. Ömer, İslam'ın erken dönemlerine ilişkin hadis rivayetleriyle de bilinir. Sahabe olarak, Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde onunla birlikte bulunup birçok olaya tanıklık etse de Hz. Ömer'in az miktarda hadis rivayetine sahip olduğu bilinir. Bu rivayetler de genellikle sorulan soruları ve Hz. Muhammed'in (sav) verdiği cevapları içerir. Kütüb-i sitte'de 539 rivayeti bulunur ve rivayet ettiği bazı hadisler öğütleri, hukuki konuları ve İslam'ın temel prensipleriyle ilgili konuları içerir. Bu hadislerin çoğu, diğer sahabiler tarafından da rivayet edilmiştir. Dolayısıyla farklı isnadlara sahiptir. Bir rivayetin ya da meselenin Hz. Ömer, tarafından rivayete konu edilmiş olması önemsenmektedir. Uzun boylu, gür sesli, heybetli ve vakur duruşuyla tarif edilen Hz. Ömer, birçok defa evlilik yaptı. İlk evliliğini Zeynep bt. Maz'un ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten Abdullah, Abdurrahman ile Hafsa dünyaya geldiler. Cahiliye döneminde evlendiği Müleyke ve Kureybe isimli kadınları Mümtehine suresi nazil olunca ayetteki emir gereği boşadı. Son evliliğini Hz. Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm ile gerçekleştirdi. Ondan da Zeydü'l-Kebîr ve Rukiyye oldu. Mücadeleyle geçen bir hayatın sonunda Hz. Ömer, İran asıllı bir kölenin tertip ettiği süikast sonucu yaralanarak 23/644 yılında şehadete erişti. Cennetle müjdelenen on sahabeden biridir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 56 3/201

11 8809 Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir Sahabî Sika, Faki… - 57 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3658 10/54

14 5 Ebu Abdullah Utbe b. Gazvân el-Mâzinî Utbe b. Gazvân b. Cabir b. Vehb b. Nüseyb Sahabî Sahabi - 17 Basra Habeşistan Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 52 3/107

Kaynak 2# TABAKAT, , 3653 9/1

16 E 4253 Cabir b. Abdullah el-Ensârî Cabir b. Abdullah b. Amr b. Haram b. Salebe Sahabî Akabe asha… - 78 Medine

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /32

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 354 4/257

Kaynak 3# Siyerü A'lami'n-Nübela, Cabir b. Abdullah el-Ensarî, 38 3/189

Kaynak 4# Tarihu'l Kebir, Cabir b. Abdullah b. Amr b. Harâm b. Sa'lebe, 2208 2/207

25 E 10489 İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf Sahabî Sahabi - 68 Basra Medine Taif

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /63-64

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1367 6/320

35 17 Ebu Süfyan b. Harb el-Kuraşi Sahr b. Harb b. Ümeyye b. Abdüşems b. Abdümenaf Sahabî Sahabi - 32 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1027 6/1

46 212 Zeyd b. Halid el-Cühenî Zeyd b. Halid Sahabî Sahabi - 78 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 907 5/274

47 E 45 Sa'd b. Ubâde el-Ensarî Sa'd b. Ubade b. Duleym b. Hârise b. Ebu Hazîme Sahabî Sahabi - 15 Medine Şam

Notlar: Akabe ehlindendir. 'Ebu Kays' ve 'Ebu Lübabe' künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /26

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3/460

Kaynak 3# Ma’rifetü’s-sahâbe, , 3/1244

Kaynak 4# Tabakâtü Halife b. Hayyât, , /166

50 E 13987 Ebu Hureyre ed-Devsî Abdurrahman b. Sahr Sahabî Sahabi - 58 Bahreyn Medine Yemen

Biyografisi: Ebu Hureyre, Yemen'de yaşayan Devs kabilesine mensuptur. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte vefat ettiğinde 78 yaşlarında olduğu düşünüldüğünde miladi 600 civarında doğmuş olabileceği söylenebilir. Kaynaklarda adı ve babasının ismi ihtilaflıdır. Bilindiği kadarıyla doğduğunda cahiliye âdetlerine uygun adlandırıldı; fakat Hz. Peygamber onun adını Abdurrahman veya Abdullah isimlerinden birisiyle değiştirdi. Kedi yavrularına merhametle davranıp onlarla ilgilenmesi nedeniyle Ebu Hureyre (Kediciklerin babası) lakabını aldı. Kabilesindeki Müslümanlar vesilesiyle İslâm'dan haberdar oldu ve 628 yılında Müslüman olup Medine'ye hicret etti. Medine'ye ulaştığında Hz. Peygamber Hayber'in Fethi için yola çıktığını öğrenince bir müddet Medine'de dinlenip arkadaşlarıyla beraber Hayber'e gitti. Burada görüştüğü Hz. Peygamber'den oldukça etkilenerek yanından bir daha ayrılmamak üzere ondan istifade etmeye karar verdi. Ashâb günü birlik işlerle ve ticaretle meşgul olurken o hiçbir şeyi önemsemeden daha fazla öğrenme telaşıyla mescitten ayrılmadı. Kendisine verilen görevler hariç üç yıl kadar mescidin eğitim için ayrılan bölümünde kaldı. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde irtidat edenlere karşı yürütülen harekata destek verdi ve Yermük Savaşı ile Cürcân'ın fethine katıldı. Onun en bariz yönü ilimde kazandığı derinlik olduğundan Bahreyn'de namaz ve yargı işlerine bakması için görevlendirdi. İdarî alanda tecrübesi artınca Hz. Ömer onu Bahreyn valisi olarak atadı. Valilerinin gelirlerini mutad olarak inceleyen Hz. Ömer'in mal varlığı yoklamasına takıldı. Bahreyn'den döndüğünde zimmetine mal geçirdiği iddiasıyla mallarının bir kısmına el konuldu. Tedbir amaçlı malların hapsedilmesine müteakip Hz. Ömer konuyu araştırdığında Ebu Hureyre'nin ifadesinin doğru olduğunu anladı ve Bahreyn'deki yargı görevini geri vermek istedi, lakin Ebu Hureyre bunu reddetti. Hz. Osman'ı destekleyen cenahta yer aldı ve onu savunmak için kılıç kuşandı. Hz. Ali ve Muaviye arasındaki ihtilafta taraf olmadı. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Basra valisi Utbe b. Gazvan'ın kız kardeşi ile evlendi ve aile hayatını idame ettirdi. Hicri 58 veya 59 yılında Medine'de vefat etti. Geç Müslüman olmasına rağmen Hz. Peygamber'in yanında hiç ayrılmaması, ona aşırı muhabbeti, çok hadis bilmesine; dolayısıyla çok hadis rivayet etmesini sağladı. Böylelikle "Muksirun" içerisinde en fazla hadis rivayet eden kişi oldu. Aralarında sahâbe ve tâbiin bulunan üç yüzden fazla kimse ondan rivayet alarak hadisleri gelecek nesillere aktardı.

Kaynak 1# el-İsâbe fî temyizi’s-sahâbe, , 7/349

Kaynak 2# el-İstî‘âb fî maʿrifeti’l-ashâb, , 4/1768

Kaynak 3# es-Sikât, , 3/284

Kaynak 4# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 900 4/242

Kaynak 5# Kitâbü’l-Vâfî bi’l-Vefeyât, , 18/91

Kaynak 6# Tabakâtü Halife b. Hayyât, , 1/192

Kaynak 7# Üsdü’l-ğâbe fi ma’rifeti’s-sâhâbe, , 3/405

58 298 Ebu Bekir es-Sıddîk Abdullah b. Osman b. Amir b. Amr b. Ka'b Sahabî Sahabi - 13 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 68 3/188