Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
59 2369 Ebu Hasan Ali b. Ebu Talib el-Hâşimî Ali b. Ebu Talib b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf Sahabî Sahabi - 40 Kufe Medine Mekke

Notlar: Hulefâ-i Râşidîn'in dördüncüsüdür. Ebu Hüseyin künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 25 3/17

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2649 8/121

61 488 Ebu Amr Osman b. Affân Osman b. Affân b. Ebu Âs b. Ümeyye b. Abdüşems Sahabî Sahabi - 35 Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 36 3/56

66 E 82 Ebu Zeyd Sabit b. Dahhâk el-Ensârî Sabit b. Dahhâk b. Halife b. Sa'lebe b. Adî Sahabî - 64 Basra

Notlar: deneme

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1402 6/586

67 E 103 Ebu Abdullah Cündeb b. Abdullah el-Becelî Cündeb b. Abdullah b. Süfyan Sahabî - 61 Basra Kufe

Notlar: جندب الخير

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1337 6/301

71 637 Ebu Abdullah Büreyde b. Husayb el-Eslemî Amir b. Husayb b. Abdullah b. Haris b. A'rec Sahabî Sahabi - 63 Basra Horasan Medine Mekke Merv Sicistan

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3654 9/4

Kaynak 2# TABAKAT, , 456 4/274

72 491 Sehl b. Sa'd es-Sâidi Sehl b. Sa'd b. Malik b. Halid b. Sa'lebe Sahabî Sahabi - 88 Medine

Notlar: vefat tarihinde ihtilaf edilmiştir, İbn sa'd 91 yılında Medine’de 100 yaşında iken vefat ettiğini söylemiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1004 5/1004

74 E 503 Ebu Halid Cabir b. Semure el-Amirî Cabir b. Semure b. Cünâde Sahabî Sahabi - 74 Kufe Medine

Biyografisi: Câbir, Kays Aylan'ın Âmir b. Sa'sa'a kabilesinden Süvâe oğullarına mensuptur. Babası Hz. Peygamber'in sahâbisi Semüre b. Cünade, annesi Sa'd b. Ebu Vakkas'ın kız kardeşi Halide'dir. Benî Süvâe ile Benî Zühre arasında bir anlaşma olduğundan babası Kureyş'in halifi sayılmış ve bu sebeple Mekke'den bir hanımla evlenmişti. Doğum tarihi bilinmeyen Cabir'in Mekke'de doğmuş olabileceği üzerinde durulur; ancak ne zaman Müslüman olduğu ve Medine yıllarında neler yaptığı ayrıntılı olarak bilinmemektedir. Vefat tarihinden hareket edilecek olursa bu sıralarda genç olduğu söylenebilir. Hz. Peygamber'i dinlemek için mescide gitmesi, onunla birlikte namaz kılması ve peşinden ayrılmaması hadis ilmî açısından önemli bir birikime sahip olmasını sağlamıştır. Halid, Ebu Sevr Müslim, Ebu Cafer ve Cübeyr adında dört oğlu olup, büyük oğlundan dolayı Ebu Halid künyesiyle tanındığı gibi Ebu Abdullah olarak da bilinir. Hz. Peygamber zamanındaki hâdiselerde adları fazla zikredilmeyen aile fertleri Sa'd b. Ebu Vakkas ile birlikte Medain fethine katıldılar ve daha sonra Kufe'ye yerleşerek yaşamlarını burada devam ettirdiler. Ömrünü hadis öğrenme ve öğretmeye adayan Cabir, Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervân döneminde 74 / 694 yılında Kufe'de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Hadis rivayetiyle meşhur olan Cabir, bizzat Hz. Peygamber'den (sav) birçok hadis işitip naklettiği gibi babası Semure'den, dayısı Sa'd b. Ebu Vakkâs'tan, Hz. Ömer'den ve Ebu Eyyub el-Ensarî'den de hadis nakletmiştir. Hz. Peygamber'in yanında yüz defadan fazla oturmuş; onunla birlikte sayısı bini aşan adette namaz kılmıştır. 146 hadis nakledilmiş ve nakilleri oğlu Halid, Şâ'bi, Simak b. Harb ez-Zühlî, Amir b. Sa'd b. Ebu Vakkâs, Temim b. Tarafe et-Tâî, Ebu İshak es-Sebiî, Husayn b. Abdurrahman, Ebu Bekir b. Ebu Musa ve Ebu Hâlid el-Vâlibî aracılığıyla hadis kaynaklarında yer aldı.

Kaynak 1# el-İsâbe fî temyizi’s-sahâbe, , 1/543

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 6/100-1

Kaynak 3# Kitâbü’l-Vâfî bi’l-Vefeyât, , 11/22

Kaynak 4# Tabakâtü Halife b. Hayyât, , 1/110

Kaynak 5# Tarihu'l Kebir, Cabir b. Abdullah b. Amr b. Harâm b. Sa'lebe, 2/205

Kaynak 6# Tarîhü’l-İslâm ve vefâyâtü’l-meşâhiri’l-âlam, , 2/623

Kaynak 7# Üsdü’l-ğâbe fi ma’rifeti’s-sâhâbe, , 1/488

75 92 Ebu Abdullah Zübeyr b. Avvâm el-Esedî Zübeyr b. Avvâm b. Huveylid b. Esed b. Abdüluzza Sahabî Sahabi - 36 Basra Habeşistan Kufe Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 54 3/108

76 97 Said b. Zeyd el-Kuraşî Said b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl b. Abdüluzza Sahabî Sahabi - 50 Kufe Medine Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2651 8/121

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 80 3/445

77 22 Ebu Ubeyde b. Cerrah Amir b. Abdullah b. Cerrah b. Hilal b. Üheyb Sahabî - 18 Habeşistan Medine Mekke Şam

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 103 3/477

Kaynak 2# TABAKAT, , 4521 9/390