Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
4 E 341 Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim et-Teymî el-Kuraşî Muhammed b. İbrahim b. Hâris b. Hâlid Tabiîn Sika 45 120 Medine

Kaynak 1# es-Sikât, , 5/381

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 998 5/324

Kaynak 3# Nesep Atlası, , /4

Kaynak 4# Tarihu'l Kebir, Cabir b. Abdullah b. Amr b. Harâm b. Sa'lebe, 1/234

5 E 115 Ebu Yahya Alkame b. Vakkas el-Utvârî Alkame b. Vakkâs b. Mihsan b. Kelede Tabiîn sika, seb… - 86 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 632 5/44

Kaynak 2# Tezkiretü’l-huffâz, , 1/43

Kaynak 3# Üsdü’l-ğâbe fi ma’rifeti’s-sâhâbe, , 4/85

8 E 2460 Ebu Abdullah Malik b. Enes el-Esbahî Malik b. Enes b. Malik b. Ebu Amir Tabiîn Ra'sü'l-mü… 93 179 Medine

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /47-50

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1367 5/465

9 E 1470 Ebu Münzir Hişam b. Urve el-Esedî Hişam b. Urve b. Zübeyr b. Avvam Tabiîn Sika, İmam… 61 146 Kufe Medine

Notlar: müdellis, muhtelit.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1928 7/500

10 E 2849 Urve b. Zübeyr el-Esedî Urve b. Zübeyr b. Avvam b. Huveylid b. Esed Tabiîn Sika, Faki… 23 94 Dımeşk Medine Mekke Mısır

Notlar: Fakîh, Çok hadis rivayet etmiştir. Mecâh veya Mücâh, Mekke civarında bir yerdir. İbn Hişam, Mücâc olarak söylendiğini de belirtmiştir.

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /33

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 729 5/136

Kaynak 3# Tabakâtü Halife b. Hayyât, , /420

Kaynak 4# Vefeyâtü’l-aʿyân, , 3/255

12 E 339 Yahya b. Bükeyr el-Kuraşî Yahya b. Abdullah b. Bükeyr Tabiîn Sika 154 231 Mısır Şam

Notlar: Leys İbn Sa'd'ın hadisi konusunda insanların ey iyisidir.

Kaynak 1# el-Kemal fi Marifeti Esmai’r-Rical, , 9/338

Kaynak 2# es-Sikât, , 9/262

Kaynak 3# Siyerü A'lami'n-Nübela, Cabir b. Abdullah el-Ensarî, 10/613

13 E 1903 Ebu Haris Leys b. Sa'd el-Fehmî Leys b. Sa'd b. Abdurrahman Tabiîn Sika, Sebt… 94 175 Mısır

Kaynak 1# İlk Üç Asırda İslam Coğrayasında Hadis, , /373

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4072 7/358

15 1932 Ebu Seleme b. Abdurrahman ez-Zuhrî Abdullah b. Abdurrahman b. Avf b. Abduavf Tabiîn Sika 22 94 Basra Kufe Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1518 7/162

18 193 Ebu Salih Abdullah b. Salih el-Cüheni Abdullah b. Salih b. Muhammed b. Müslim Tabiîn Makbul 137 222 Mısır

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4908 9/52

21 755 Ebu Seleme Musa b. İsmail et-Tebûzeki Musa b. İsmail Tabiîn Sika, sebt - 223 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4218 9/317