Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
22 744 Ebu Avane Vazzah b. Abdullah el-Yeşkurî Vazzah b. Abdullah Tabiîn Sika, sebt 92 176 Basra Vâsıt

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4137 9/300

24 1849 Ebu Abdullah Said b. Cübeyr el-Esedî Said b. Cübeyr Tabiîn Sika, sebt 46 95 Kufe Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3144 8/367

26 156 Ebu Abdurrahman Abdullah b. Osman el-Ateki Abdullah b. Osman b. Cebele b. Meymun Tabiîn Sika, Hafı… 145 221 Merv

Notlar: 76 yaşında vefat etmiştir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4497 9/385

27 1081 Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mübarek el-Hanzalî Abdullah b. Mübarek b. Vadıh Tabiîn Sika, Sebt… 118 181 Basra Horasan Kufe Merv Mısır Şam Yemen

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4471 9/380

28 1039 Yunus b. Yezid el-Eyli Yunus b. Yezid b. Mişkan Tabiîn Sika - 159 Eyle Mısır

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4920 9/528

29 6512 Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab Tabiîn Fakih, Haf… 52 124 Medine Şam

Notlar: İbn Sa'd'a göre 58 yılında doğmuştur.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 1890 7/464

32 E 809 Ebu Abdullah Ubeydullah b. Abdullah el-Hüzeli Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mesud b. Gâfil Tabiîn Sika, Faki… - 98 Medine

Notlar: Çok hadis rivayetinde bulunan âlim ve şair bir kimseydi. Vefat tarihi hususunda farklı tarihler de rivayet edilmiştir.

Biyografisi: Ubeydullah, Zühreoğullarının anlaşmalıları olan Hüzeyl b. Müdrike’dendi. Dedesi Utbe, meşhur sahabi Abdullah b. Mes'ud'un kardeşidir ve sahabidir. Hz. Ömer'in hilafeti döneminden veya ondan kısa bir süre sonra Medine'de doğdu. Eğitimini doğup büyüdüğü Medine ulemasından aldı. Tabiîn'in ikinci tabakasında yer alan Ubeydullah, Medine'nin ileri gelen alimlerindendi. Hadis ve fıkıh alanında kendisini yetiştirdi. Hatta Kureyş'in dört büyük fakihinden biri olduğu da söylenir. Ebû Hüreyre, İbn Abbâs, Âişe, Ebû Talha, Sehl b. Huneyf, Zeyd b. Hâlid ve Ebû Saʻîd el-Hudrî’den hadis rivayetinde bulundu. Dedesinin kardeşi olan İbn Mes'ud, vefat ettiği sırada çocuk yaşta olduğundan ondan nakil alamadı. Zührî, Sâlih b. Keysan, Ebü'z-Zinâd ve İbn Şübrüme gibi önemli isimlere hocalık yaptı. Rivayetlerinin bir kısmı Kütüb-i sitte içerisinde yer aldı. Sika ve fakih olup, çok hadis rivayetinde bulunan âlim ve şair bir kimseydi. Hadis alanındaki mahareti nedeniyle 'Me'mun' olarak nitelendirildi. Şiirleri Hassân b. Sâbit tarzına yakın ama dini içerikliydi. Bunların bir kısmı el-Eganî'de yer aldı. Gözleri sonradan âma olan Ubeydullah, Medine’de 98 senesinde vefat etti.

Kaynak 1# es-Sikât, , 797 5/193

Kaynak 2# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 5/63

34 558 Şuayb b. Ebu Hamza el-Ümevi Şuayb b. Dinar Tabiîn Sika, Hafı… - 162 Humus Şam

Notlar: İbn Şihab ez-Zühri'nin öğrencisi

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4746 9/474

36 248 Ebu Muhammed Salih b. Keysan ed-Devsi Salih b. Keysan Tabiîn Sika - 145 Medine

Notlar: Ömer İbn Abdülaziz'in çocuğunun hocası

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2054 7/552

39 51 İkrime b. Halid el-Mahzumî İkrime b. Halid b. As b. Hişam b. Muğîra Tabiîn Sika - - Mekke

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2381 8/30