Giriş

Aranılacak kelimeleri girin


50 20 10    

13610 kayıt bulundu

Ravi indirmek için arama sonucu 500 den az olmalı!

id Meşhur ismi Adı Derecesi Güvenirliliği Doğum Yılı Vefat Yılı Yaşadığı
Yerler
44 91 Ebu Osman Rabî'a er-Rey Rabî'a b. Ferrûh Tabiîn Sika - 136 Medine

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 2045 7/548

49 227 Ebu Şa'sâ Câbir b. Zeyd el-Ezdî Câbir b. Zeyd el-Ezdî Tabiîn Sika - 93 Basra

Notlar: İbn Abbas'ın arkadaşıdır.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3885 9/188

53 1442 Gunder Muhammed b. Cafer el-Hüzelî Muhammed b. Cafer el-Hüzeli Tabiîn Sika - 193 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4167 9/309

54 4734 Şube b. Haccâc el-Atekî Şu'be b. Haccac b. Verd Tabiîn Sika Hafız 83 160 Basra Vâsıt

Notlar: Vasıf'ta doğmuştur. Basra'nın önde gelen hadis alimlerinden ders almıştır. Hadiste ileri gelen bir alim olması sebebiyle "emirü'l-mü'minin fi'l-hadis" olarak anılmıştır. Hadis yazmaya karşı çıkması ile bilinirdi. İbn Sa'd, Tabakat, VII, 280-81; Zehebi, Siyeru a'lâmi'n-nübela, VII, 202-28; DİA, Şube b. Haccac, XXXIX, 224-26

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4111 9/294

56 1171 Ebu Attab Mansur b. Mu'temir es-Sülemî Mansur b. Mu'temir b. Abdullah Tabiîn Sika, sebt - 132 Kufe

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3335 8/455

60 E 35 Ebu Said Ebân b. Osman el-Ümevî Ebân b. Osman b. Affân Tabiîn Sika - 105 Medine

Notlar: 'Ebu Abdullah' künyeleri arasında zikredilmektedir.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 160 7/159

63 370 Ebu Bekir Vüheyb b. Hâlid el-Bâhilî Vüheyb b. Hâlid b. Aclân Tabiîn Sika Sebt 107 165 Basra

Notlar: Sahibu'l Kerâbis

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4136 9/300

68 1702 Ebu Said Hasan el-Basrî Hasan b. Yesâr Tabiîn Sika 22 110 Basra Medine

Notlar: Sikadır ancak irsal ve tedlis yapmaktadır.

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 3883 9/162

69 E 263 Ebu Nadr Cerîr b. Hazım el-Ezdî Cerir b. Hâzim b. Zeyd b. Abdullah b. Şucâ' Tabiîn sika, muht… - 170 Basra Mısır

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4101 9/291

70 275 Ebu Muhammed Haccac b. Minhâl el-Enmâti Haccac b. Minhâl Tabiîn Sika - 216 Basra

Kaynak 1# Kitabü't-Tabakâti'l-kebîr, , 4187 9/312