Giriş

Bize İbrahim b. Hamza, ona İbrahim b. Sa’d, ona Salih, ona İbn Şihâb, ona Ubeydullah b. Abdullah, ona da Abdullah b. Abbas, Ebu Süfyan'ın şöyle anlattığını nakletti: "Heraklius, bana dedi ki: 'Sana, onların (Müslümanların) sayısı artıyor mu yoksa eksiliyor mu?' diye sordum, sayılarının artmakta olduklarını söyledin, iman da böyledir, tamam oluncaya kadar hep böyle gider. 'Sana, içlerinde O’nun dinine girdikten sonra beğenmediğinden dolayı dönen var mıdır?' diye sordum. 'Hayır' dedin. 'İman da böyledir, onun Verdiği ferahlık ve haz kalplere girip kökleşince hep böyle olur. Hiç kimse ondan nefret etmez."


    Öneri Formu
1133 B000051 Buhari, İman, 38


    Öneri Formu
183236 MK22161 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XXV,233

Bize Yahya, ona Leys, ona Ukayl, ona İbn Şihab, ona Ubeydullah b. Abdullah, ona Abdullah b. Abbas, ona da Ebu Süfyan şöyle rivayet etmiştir: "Hirakl, Ebu Süfyan'ı huzuruna çağırmış ve Rasulullah'ı (sav) kastederek, size neyi emrediyor? diye sormuş. Ebu Süfyan da şöyle cevap vermiştir: Bize namazı, zekâtı, iffetli olmayı ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor."


Açıklama: Buhari bu hadisin aslını Vahiy bölümünde [B000007] zikretmiştir. İlgili rivayet incelendiğinde yukarıdaki tercümenin bu şekilde yapılması uygun görülmüştür.

    Öneri Formu
19621 B005980 Buhari, Edeb, 8


    Öneri Formu
29613 B002941 Buhari, Cihad, 102


    Öneri Formu
15948 T002717 Tirmizi, İsti’zan ve Âdâb, 24


    Öneri Formu
28542 B002804 Buhari, Cihad, 11


    Öneri Formu


    Öneri Formu
25150 B002681 Buhari, Şehâdât, 28


    Öneri Formu
30973 B003174 Buhari, Cizye ve Muvâdea, 13


    Öneri Formu